Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Urzędowe ABC

Mieszkając w Polsce, warto poznać kilka terminów, które mają kluczowe znaczenie przy załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędzie. Zanim jednak wybierzemy się do jednej z polskich instytucji, pamiętajmy, że standardowo są one otwarte w godzinach 8.00-16.00.

PESEL - (to skrót od nazwy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności.) jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną. Numer PESEL nadaje się m.in. osobom przebywającym w Polsce na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące. Numer ten jest kluczowy w wielu sytuacjach życiowych np. w urzędach i przy korzystaniu z polskiej służby zdrowia.

NIP – to 10-cyfrowy numer potrzebny do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Wydawany jest przez naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskującego

ZUS – jest to instytucja państwowa realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce (renta, emerytura itp.)

NFZ – jest to państwowa jednostka dysponująca środkami ze składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Logo NFZ oznaczone są placówki oferujące usługi medyczne w ramach publicznej służby zdrowia.

Zameldowanie (potocznie meldunek) - to rejestracja w urzędzie gminy/miasta faktu zamieszkania danej osoby w danym miejscu (mieszkaniu, domu). Zameldowania można dokonać na pobyt czasowy do 3 miesięcy, pobyt czasowy na okres dłuższy niż 3 miesiące i pobyt stały.

Karta pobytu - to dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca mieszkającego w Polsce. Wydawana jest osobom, które uzyskały zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub zezwolenie na osiedlenie się. Karta pobytu (wraz z ważnym paszportem) uprawnia do wielokrotnego przekraczania granic Polski bez konieczności uzyskiwania wizy.

Dowód osobisty - to dokument stwierdzający tożsamość osoby posiadającej obywatelstwo polskie oraz uprawniającym je do przekraczania granic między państwami.