Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Urzędowe ABC

Mieszkając w Polsce, warto poznać kilka terminów, które mają kluczowe znaczenie przy załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędzie. Zanim jednak wybierzemy się do jednej z polskich instytucji, pamiętajmy, że standardowo są one otwarte w godzinach 8.00-16.00.

PESEL - (to skrót od nazwy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności.) jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną. Numer PESEL nadaje się m.in. osobom przebywającym w Polsce na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące. Numer ten jest kluczowy w wielu sytuacjach życiowych np. w urzędach i przy korzystaniu z polskiej służby zdrowia.

NIP – to 10-cyfrowy numer potrzebny do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Wydawany jest przez naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskującego

ZUS – jest to instytucja państwowa realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce (renta, emerytura itp.)

NFZ – jest to państwowa jednostka dysponująca środkami ze składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Logo NFZ oznaczone są placówki oferujące usługi medyczne w ramach publicznej służby zdrowia.

Zameldowanie (potocznie meldunek) - to rejestracja w urzędzie gminy/miasta faktu zamieszkania danej osoby w danym miejscu (mieszkaniu, domu). Zameldowania można dokonać na pobyt czasowy do 3 miesięcy, pobyt czasowy na okres dłuższy niż 3 miesiące i pobyt stały.

Karta pobytu - to dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca mieszkającego w Polsce. Wydawana jest osobom, które uzyskały zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub zezwolenie na osiedlenie się. Karta pobytu (wraz z ważnym paszportem) uprawnia do wielokrotnego przekraczania granic Polski bez konieczności uzyskiwania wizy.

Dowód osobisty - to dokument stwierdzający tożsamość osoby posiadającej obywatelstwo polskie oraz uprawniającym je do przekraczania granic między państwami.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.