Dodał: |
Aktualizacja: |

URZĘDY W WARSZAWIE

 

GODZINY OTWARCIA URZĘDÓW
Wszystkie urzędy w Warszawie pracują w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00,a
od wtorku do piątku w godzinach: 8.00-16.00.

 

TYPY URZĘDÓW W WARSZAWIE

W ramach każdej dzielnicy funkcjonują różne typy urzędów, dostępnych dla jej mieszkańców:

Urząd Dzielnicy - można tu m.in. złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy, stały oraz o zawarcie umowy najmu mieszkania komunalnego

Urząd Stanu Cywilnego - można tu zgłosić urodzenie dziecka, chęć zawarcia małżeństwa lub inne sprawy związane ze zmianą stanu cywilnego

Ośrodek Pomocy Społecznej - tutaj można otrzymać wsparcie w przypadku ciężkiej sytuacji bytowej. Osoby nie posiadające wystarczających środków na życie, mają prawo do świadczeń pomocy społecznej, zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych (np. zagwarantowanie miejsca w noclegowni, pomoc doraźna w formie ciepłego posiłku, przyznanie niezbędnego ubrania).

Urząd Skarbowy -  placówka odpowiedzialna za  rozliczenia podatków. Tutaj należy się udać do 30 kwietnia każdego roku, aby złożyć roczne zeznanie podatkowe. Do każdej dzielnicy Warszawy przyporządkowany jest odpowiedni urząd skarbowy.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Urzędowe ABC

Mieszkając w Polsce, warto poznać kilka terminów, które mają kluczowe znaczenie przy załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędzie. Zanim jednak wybierzemy się do jednej z polskich instytucji, pamiętajmy, że standardowo są one otwarte w godzinach 8.00-16.00.

PESEL - (to skrót od nazwy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności.) jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną. Numer PESEL nadaje się m.in. osobom przebywającym w Polsce na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące. Numer ten jest kluczowy w wielu sytuacjach życiowych np. w urzędach i przy korzystaniu z polskiej służby zdrowia.

NIP – to 10-cyfrowy numer potrzebny do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Wydawany jest przez naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskującego

ZUS – jest to instytucja państwowa realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce (renta, emerytura itp.)

NFZ – jest to państwowa jednostka dysponująca środkami ze składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Logo NFZ oznaczone są placówki oferujące usługi medyczne w ramach publicznej służby zdrowia.

Zameldowanie (potocznie meldunek) - to rejestracja w urzędzie gminy/miasta faktu zamieszkania danej osoby w danym miejscu (mieszkaniu, domu). Zameldowania można dokonać na pobyt czasowy do 3 miesięcy, pobyt czasowy na okres dłuższy niż 3 miesiące i pobyt stały.

Karta pobytu - to dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca mieszkającego w Polsce. Wydawana jest osobom, które uzyskały zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub zezwolenie na osiedlenie się. Karta pobytu (wraz z ważnym paszportem) uprawnia do wielokrotnego przekraczania granic Polski bez konieczności uzyskiwania wizy.

Dowód osobisty - to dokument stwierdzający tożsamość osoby posiadającej obywatelstwo polskie oraz uprawniającym je do przekraczania granic między państwami.

Dodał: |
Aktualizacja: |

Urzędy

Kluczowym punktem w Warszawie dla kwestii  związanych z legalizacją pobytu jest Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który mieści się przy ul. Marszałkowskiej 3/5

To tutaj można załatwić m.in. sprawy związane z zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwoleniem na osiedlenie się, zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Do Wydziału należy również udać się  w sprawie przedłużania wiz, zaproszeń, wymiany karty pobytu, wydania lub wymiany polskiego dokumentu podróży cudzoziemca, czy rejestracji pobytu lub prawa stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej.
Urząd czynny jest dla cudzoziemców w poniedziałki w godz. 10.00-17.30 oraz we wtorek, czwartek i  piątek w godz. 8.00-15.00. Urząd nie przyjmuje interesantów w środy!

Przewodnik po Urzędzie, czyli gdzie należy złożyć dokumenty w konkretnej sprawie

Oddział Legalizacji Pobytu, II piętro, pokój nr 45 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

-Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,

-zezwolenie na osiedlenie się,

-zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE

-dokonanie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń, wymianę karty pobytu, dokumentów podróży i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców,

Z zapytaniami dotyczącymi wymogów uzyskania wspomnianych zezwoleń należy zwracać się na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Uwaga: W liście elektronicznym należy podać numer telefonu, pod którym można się skontaktować z jego nadawcą. Jeżeli informacja ma dotyczyć toczącego się postępowania, należy podać numer sprawy, rozpoczynający się od WSC II.
Odwołania od decyzji odmownych w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, należy złożyć  w Kancelarii mieszczącej się w pokoju nr 6 (obok dyżurki ochrony). Pismo należy zaadresować następująco:

Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Koszykowa 16
00-564 Warszawa

Za pośrednictwem:
Wojewoda Mazowiecki
Marszałkowska 3/5
00-263 Warszawa

 Zaproszenia - ul. Marszałkowska 3/5, parter, stanowisko 9 (numerek z literą G).

W zakresie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń informacje są udzielane pod następującymi numerami telefonów: (22) 695 65 61, (22) 695 68 38

 Przedłużanie wiz:

przy ul. Marszałkowskiej 3/5 (parter, stanowisko 13, pokój 19),

godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek, czwartek, piątek)

Możesz również dokonać rezerwacji wizyty w urzędzie na dowolną środę.

W tym celu należy:

    zadzwonić pod numer telefonu: 22 695 67 61 / 22 695 67 64 (nastąpi połączenie z jednym z kilku stanowisk telefonicznego umawiania,
    wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku).

wymiana karty pobytu:

ul. Marszałkowska 3/5 (parter, stanowisko 13, pokój 19), godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek, czwartek, piątek)

Możesz również dokonać rezerwacji wizyty w urzędzie na dowolną środę. W tym celu należy:

    zadzwonić pod numer telefonu: 22 695 67 61 / 22 695 67 64 (nastąpi połączenie z jednym z kilku stanowisk telefonicznego umawiania,
    wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku).

 

 

System pobierania numerków

Aby  załatwić sprawę w Wydziale Spraw Cudzoziemców, należy pobrać numerek i czekać na swoją kolej (na tablicy wyświetli się nasz numer).  Aby nie pogubić się w tym systemie, przedstawiamy jego podstawowe zasady.
Każda osoba jednorazowo może pobrać tylko jeden numerek danego rodzaju.
Numerek "D" pobierają osoby, które chcą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta długoterminowego WE. W celu pobrania numerka "D" należy okazać:

 • Wypełniony egzemplarz wniosku;
 • Dokument podróży lub kartę pobytu wnioskującego cudzoziemca;
 • W  przypadku pełnomocników - ważne pełnomocnictwo z adresem do korespondencji i podpisem cudzoziemca zgodnym z wzorem podpisu w dokumencie podróży i na wniosku;
 • W  przypadku udzielenia pełnomocnictwa więcej niż jednemu pełnomocnikowi powinno ono zawierać wskazanie, który pełnomocnik jest właściwy do doręczeń w danej sprawie:
  Numerek "B" pobierają osoby, które chcą odebrać decyzję.
  Numerek "C" pobierają osoby, które chcą odebrać kartę pobytu.
  Numerek "W" pobierają osoby, które chcą otrzymać stempel potwierdzający fakt złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.
  W celu pobrania numerka "B" i "C" należy okazać:
 • Informację o terminie odbioru decyzji lub karty pobytu;
 • Dokument podróży lub kartę pobytu

 

 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.