Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Legalizacja pobytu

W Polsce stosuje się odmienne regulacje w stosunku do cudzoziemców w zależności od tego, czy są obywatelami Unii Europejskiej, czy też obywatelami krajów trzecich.

W przypadku tej drugiej grupy, w Polsce istnieje możliwość legalizacji pobytu ze względu na kilka przesłanek. Do najczęstszych należy legalizacja ze względu na pracę, studia czy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski, związek małżeński z obywatelem polskim lub łączenie rodzin. Dodatkowo w zależności od długości pobytu na terenie Polski cudzoziemców z krajów trzecich, istnieją różne formy legalizacji pobytu. Zalicza się do nich zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji w sprawie legalizacji pobytu w Polsce, bez względu na typ legalizacji (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zgoda na osiedlenie się itp.) cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu, która potwierdza jego tożsamość podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Szczegółowe informacje dotyczące karty pobytu można znaleźć na stronie UdSC

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.