Posted: |
Updated: |
Rate: 2 1

Help and Support

Foreigners living in Warsaw may receive help in legal issues, translations, psychological help and polish language courses. Such support is provided by many non-governmental organizations, and what is more, such support is free of charge. Also Help Centres for Refugees offer vide range of voluntary services.

For whom and what kind of help is provided?

Such help is provided for refugees, people under subsidiary protection and those who apply for refugee status, immigrants, repatriated people, and often for institutions working and helping foreigners.

Those centres often help in a comprehensive way with basic issues like employment and accommodation, but also with more complex ones like translations of official documents. You may also receive help during the visits at doctor's office, schools and universities.

How to receive help – the first step

Warsaw has many points providing help in various aspects. Those centres are run by non-governmental organizations where work translators, lawyers, psychologists and cultural mediators. Such comprehensive help is provided by Foundation for Somalia, which runs a point on 26 Chmielna St – a couple of times a week foreigners may visit career officer, a lawyer and cultural workers. Ocalenie Foundation runs Help Centre for Foreigners (24 Koszykowa St, Apt. 1), here foreigners may find free help in following languages: English, Arabic , Chechen, French, Georgian, Polish and Russian. Warsaw Integration Centre is a part of Mulitocalenie Foundation (1 Słomińskiego St, Apt. 15). Workers of this centre will help to find employment and accommodation, contact polish offices and health service, schools, lawyers, but they will also arrange aid in hard family situations. Help is provided in Ukrainian, Uzbek, English, Chechen, French, Georgian, Polish and Russian. In the Welcome Centre of Beyond Borders Foundation (12/24 Mazowiecka St) it is possibile to attend polish language courses, and to receive legal advice and psychological help given by professionals in Russian, English, Ukrainian, French and Polish. Helsinki Foundation for Human Rights runs Legal Aid Program for Refugees and Migrants helping foreigners to contact lawyers and providing inclusive aid (11 Zgodna St, Apt. 413, 4th floor). Legal and psychological help may be found in Information Centre for Foreigners, run by Legal Intervention Association (5/51 Siedmiogrodzka St) which cooperates with Mazovia Office, next to the Foreigners Department (5 Długa St), where workers help to make first steps in Poland.

During first weeks of stay in Poland it is advisable to seek help in foundations and organizations, as we may be sure that we will receive proper aid, in familiar language, which is unfortunately less common practice in public institutions. If it happens that we will not receive help in certain point, workers will redirect us to the place where such help is provided.
If we seek help during our first weeks of stay in Poland, we should visit one of the places from the list below.

Uchodźy Info

Uchodźy Info
Strona uchodzcy.info powstała z myślą o podnoszeniu świadomości społecznej na temat uchodźców w Polsce i Europie poprzez upowszechnianie rzetelnej wiedzy i obalanie stereotypów.
Read more >Show details >

Strona jest rodzajem przewodnika po różnych formach zaangażowania i pomocy – zawiera praktyczną wiedzę i najpotrzebniejsze narzędzia. Jej zadaniem jest zachęcanie i inspirowanie do działań na rzecz uchodźców w jak najszerszym zakresie – od walki z mową nienawiści, przez działania edukacyjne i medialne, po bezpośrednią pomoc potrzebującym.
 
Strona jest również źródłem informacji o wszelkich podejmowanych w Polsce działaniach na rzecz uchodźców – zarówno o tych prowadzonych przez organizacje, jak i o małych, oddolnych akcjach. Powstała z inicjatywy nieformalnej grupy Chlebem i Solą oraz Fundacji Batorego.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Emila Zoli).

woj. mazowieckie
Biuro Zarządu czynne jest
w godz. 10.00 do 17.00
od poniedziałku do piątku.
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 22-405-66-30
Tel. +48 22-405-66-31
Fax +48 22-405-66-30
Stowarzyszenie działa także na rzecz wolności słowa w innych krajach oraz broni praw uchodźców politycznych w Polsce i działa na rzecz ich integracji.
Read more >Show details >

Stowarzyszenie zajmuje się również gromadzeniem, opracowywaniem, upamiętnianiem i upowszechnianiem wiedzy na temat działalności opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego lat 1976-1989. Obecnie do SWS należy blisko 1000 osób z Polski oraz m.in. z Francji, Niemiec, Szwecji, Norwegii i USA.Projekt: Biuro Pomocy Imigrantom, prowadzone jest poradnictwo w języku wietnamskim, polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim, włoskim, chińskim.


Prowadzony jest także telefon zaufania i telefon dla polskich instytucji w języku polskim i wietnamskim


stały dyżur w poniedziałki w godz. 17:00 - 20:00 lub w inne dni po telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Biuro Porad Społecznych
ul. Śniadeckich 12/16, lok. 17, I klatka, V p.
00-654 Warszawa


woj. mazowieckie
http://prohumanum.org/
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 511 33 44 77
Tel. 22 403 32 03
Fax 22 648 11 11
Organizacja prowadzi Biuro Porad Społecznych, którego celem jest m.in. integracja cudzoziemców, repatriantów i reemigrantów mieszkających na terenie Warszawy ze społecznością lokalną.
Read more >Show details >

PRO HUMANUM działa na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne, prowadzi także doradztwo zawodowe (czwartki w godz. 14-16), bezpłatne warsztaty oraz kursy języka polskiego.

Stowarzyszenie na rzecz integracji i ochrony cudzoziemców ?PROXENIA?

ul. Omulewska 24 lok. D-2, 04-128 Warszawa

woj. mazowieckie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 608 298 622
Tel. 603 958 322
Jest organizacją pozarządową, której cele statutowe dotyczą spraw związanych z migracjami międzynarodowymi i obejmują wszystkie aspekty tego zjawiska.
Read more >Show details >


Pomoc uchodźcom, ochrona praw i wolności człowieka, ochrona mniejszości, troska o zapewnienie równości szans, promocja wartości demokratycznych.
Bierze udział w tworzeniu polityki migracyjnej, promuje efektywne wzroce integracji cudzoziemców, wspiera inicjatywy i procesy organizacji i samoorganizacji społeczności cudzoziemskich w Polsce, ułatwiających ich integrację ze społeczeństwem. Stowarzyszenie pełni rolę informacyjną w dziedzinie tematyki migracji.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa

woj. mazowieckie
http://interwencjaprawna.pl/
Biuro SIP jest czynne:
w poniedziałki od 12.00 do 16.00
we wtorki od 10.00 do do 16.00
w środy od 10.00 do 19.00
w czwartki od 10.00 do 16.00
w piątki od 10.00 do 16.00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (22) 629-56-91
Tel. 22 621 51 65
Stowarzyszenie od lat Interweniuje w przypadkach, gdy naruszane są prawa cudzoziemców, działa na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją.
Read more >Show details >

Profesjonalnej i bezpłatnej pomocy prawnej można szukać w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej
( ul. Siedmiogrodzka 5/51).


Stowarzyszenie od lat Interweniuje w przypadkach, gdy naruszane są prawa cudzoziemców, działa na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją.

Prawnicy oraz doradcy Stowarzyszenia pomagają cudzoziemcom odnaleźć się w gąszczu polskich przepisów, wypełniają z nimi wnioski, opisują procedury legalizacyjne, a także sporządzają odwołania od decyzji, skargi do sądów oraz inne pisma prawne.


Prawnicy SIP udzielają również porad w przypadkach łamania praw pracowniczych, dyskryminacji czy przestępstw motywowanych uprzedzeniami.


Porady w Stowarzyszeniu udzielane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim oraz hiszpańskim.

Bezpłatne porady dla cudzoziemców udzielane są przez doświadczonych prawników i doradców

1.    Uchodźcy (ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy i osoby, które uzyskały ochronę międzynarodową) oraz migranci (procedura legalizacyjna)

Porady u doradców i prawników odbywają się od poniedziałku do piątku w biurze SIP po uprzednim zapisie telefonicznym (nie udzielamy porad telefonicznie ani mailowo).
 Zapisy przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-16.00 pod numerami tel.:
739 614 952 (Lycamobile)
880 145 372 (Heyah)

2.    Dyskryminacja na tle rasowym/etnicznym/narodowościowym
Dyżur prawniczki w środę w godz. 13.00-16.00
W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt mailowy: p.mickiewicz@interwencjaprawna.pl

3.    Przestępstwa z nienawiści/przestępstwa rasistowskie
Dyżur prawniczki w poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz wtorek w godz. 11.00-15.00.
W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt mailowy: k.slubik@interwencjaprawna.pl

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY:
Prawnicy uchodźcom
Terrmin realizacji: styczeń 2015 – czerwiec 2015
Celem projektu jest poprawa warunków przyjmowania uchodźców i usprawnienie procedury o nadanie statusu uchodźcy poprzez poprawę dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji prawnej dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.
Główne działania realizowane w ramach projektu: świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach, seminaria dla studentów-wolontariuszy, informacja prawna oraz Centrum Wolontariatu.

Bezpieczny Dom
termin realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2016


Celem projektu jest wsparcie procesu integracji migrantów w Warszawie (Stowarzyszenie Interwencje Prawnej – SIP) i Poznaniu (Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – CeBaM) poprzez interdyscyplinarne poradnictwo prawne, integracyjne oraz pomoc tłumaczeniową.
Pomoc SIP skierowana jest do osób szczególnie wrażliwych, najbardziej narażonych na wykluczenie (ofiary przemocy, samotni rodzice, dzieci bez opieki, osoby przewlekle chore i straumatyzowane, migranci w detencji oraz wykorzystywani przez pracodawców).

Równi i Bezpieczni
termin realizacji: 01.03.2014 – 30.04.2016


Projekt skierowany jest doosób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na etniczność, narodowość i orientację seksualną.
W trakcie jego realizacji przewidziano oferowanie wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń, organizowanie wspólnych działań w ramach porozumienia (koalicji) i prowadzenie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk publicznych w tym zakresie).

Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców
termin realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015


Celami  projektu są stworzenie podstaw do skutecznej integracji obywateli państw trzecich poprzez zapewnienie im pomocy prawnej w zakresie naruszenia ich praw (w tym jako pracowników), a następnie dzięki zdiagnozowaniu ich problemów, podjęcie działań, zmierzających do obniżenia napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim społeczeństwem, a także zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa oraz wybranych grup społecznych (pracodawców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) odnośnie do praw cudzoziemców, w szczególności w zakresie przeciwdziałania ich dyskryminacji w Polsce poprzez prowadzenie różnego rodzaju działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych

Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją
termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2015 r.


Projekt polega na prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa prawnego w zakresie prawa antydyskryminacyjnego.
Adresatami projektu są mieszkańcy Warszawy – osoby i rodziny zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem społecznym lub doświadczające nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku, czy niepełnej sprawności.

 

 

Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ"

PO Box 6,
03-700 Warszawa 4

woj. mazowieckie
Stowarzyszenie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 601 360 835
Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ" jest organizacją działającą na rzecz przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji.
Read more >Show details >

Organizacja promuje wielokulturowość i szacunek dla odmienności oraz prowadzi monitoring incydentów rasistowskich.

Stowarzyszenie prowadzi m.in. monitoring wydarzeń o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym poprzez publikacje "Brunatna Księga", realizuje kampanie "Wykopmy Rasizm ze Stadionów", "Muzyka Przeciwko Rasizmowi" i "R@cism Delete",  poprzez który walczy ze stronami internetowymi propagującymi rasizm i ksenofobię.

Refugees Welcome

woj. mazowieckie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Organizacja pomagająca znaleźć zakwaterowanie dla uchodźców w Polsce.
Read more >Show details >

 Polski zespół Refugees Welcome działa od 2015 roku. Działania tej organizacji,  skupiają się w głównej mierze na  łączeniu uchodźców z Polakami, którzy chcą dzielić z nimi swój dom.

Jeśli jesteś uchodźcą, masz wolny pokój, lub chcesz  wesprzeć Refugees Welcome, wejdź na www.refugeeswelcome.pl.

Punkt Info dla Migrantów

Centrum Wielokulturowe:

ul. Jagiellońska 54 (wejście od pl. Hallera).woj. mazowieckie
poniedziałek - sobota
godziny: 15:00-19:00

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 048 666 600 566.
W sierpniu 2014 rozpoczął działalność nowy punkt informacyjny dla migrantów. Jest to miejsce pierwszego kontaktu, gdzie można otrzymać informacje na temat działania instytucji i organizacji, które wspierają migrantów w Warszawie.


Read more >Show details >

W Punkcie Informacyjnym dyżuruje specjalnie przeszkolony zespół wolontariuszy, który wskaże odpowiednie miejsce gdzie należy się udać w poszukiwaniu pomocy prawnej, psychologicznej, doradztwa zawodowego, kursów języka polskiego czy oferty kulturalnej Warszawy.

Wolontariusze pomogą także skontaktować się z daną organizacją i umówić na spotkanie. Dodatkowo w punkcie można pobrać papierową wersję mapy po instytucjach, urzędach i organizacjach w Warszawie, oraz skorzystać z komputera i internetu.

Tu dowiesz się:

-jak znaleźć prawnika
-gdzie uzyskać specjalistyczną pomoc
-gdzie i jak załatwić sprawy urzędowe
-gdzie zapisać się na bezpłatny kurs języka polskiego--
-jakie są aktualnie dostępne warsztaty i projekty organizacji pozarządowych skierowane do migrantów
-i wielu innych potrzebnych wskazówek

Wolontariusze posługują się wieloma językach, a także współpracują z wieloma tłumaczami, z którymi możliwe jest spotkanie po wcześniejszym umówieniu. Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Na miejscu można skorzystać z internetu.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa


woj. mazowieckie
http://programy.hfhr.pl/uchodzcy/

Godziny otwarcia poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

dyżur prawnika zadzwoń pod numer: 22 556 44 66 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00.


Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 22 556 44 66
Organizacja prowadzi Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów - program świadczący bezpłatną pomoc prawną i integracyjną dla wszystkich cudzoziemców: niezależnie od ich statusu prawnego (migranci, uchodźcy, osoby z ochroną uzupełniającą, osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemców nieposiadających uregulowanego pobytu w Polsce).
Read more >Show details >


Organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych.


W zakres działalności Programu wchodzi również monitorowanie przestrzegania przez polskie władze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, postanowień Konwencji Genewskiej z 1951 r. dotyczącej Statusu Uchodźców, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz polskiego ustawodawstwa w sprawach cudzoziemców. Prawnicy Programu przygotowują , jako eksperci, opinie projektów aktów prawnych dotyczących cudzoziemców oraz prowadzą działalność informacyjno – szkoleniową na temat praw przysługujących uchodźcom oraz innym grupom cudzoziemców.


Pomoc prawna i integracyjna jest udzielana w pokoju 413, IV piętro.


Cudzoziemcy chcący skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej mogą kontaktować się z prawnikami Programu osobiście na dyżurach (poniedziałki i środy), telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem faksu.

Numer telefonu: + 48 22 556 44 66 Faks: + 48 22 556 44 51

E-mail: refugees@hfhrpol.waw.pl  Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic"

ul. Mazowiecka 12 lok. 24,
00-033 Warszawa
woj. mazowieckie
poniedziałku do piątku -11.00-17.00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 22 403 78 72
Tel. +48 517 459 418
Fundacja oferuje zajęcia z języka polskiego i angielskiego w niskich cenach oraz różnego rodzaju szkolenia dla cudzoziemców (np. z zakładania działalności gospodarczej) i projekty integracyjne (np. wspólne gotowanie i czytanie).
Read more >Show details >

Celem fundacji jest działania na rzecz zbliżania kultur i wspieranie promocji Regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz tworzących go krajów. Fundacja prowadzi punkt pomocy prawnej, gdzie dyżurujące osoby pomagają zgłaszającym się w  cudzoziemcom kwestiach związanych w dużej mierze z legalizacją pobytu i pracy, oferuje wsparcie w rozpoczęciu dzielności gospodarczej, postępowaniach przed Urzędem Skarbowym oraz doradztwo zawodowe i wsparcie w sprawach w  konsulatach polskich za granicą oraz konsulatach zagranicznych w Polsce.  Prowadzi także kursy języka polskiego i angielskiego oraz wiele projektów mających na celu integrację cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

Projekt Migracja i Integracja w Praktyce Ciąg Dalszy Nastąpi! ma na celu kontynuację działalności stałego punktu doradczego w kwestiach związanych w dużej mierze z legalizacją pobytu i pracy. Działaniem skierowanym na aktywizację migrantów i ich pracodawców jest też konkurs ?Przygody cudzoziemców na polskim rynku pracy,? który zachęca do opisywania doświadczeń cudzoziemców na polskim rynku pracy. Kontakty interpersonalne cudzoziemców i Polaków będą miały okazję rozpocząć się dzięki akcji ?Czym chata bogata! ? obiad (nie tylko) polski?.

Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic"

ul. Mazowiecka 12 lok. 24,
00-033 Warszawa
woj. mazowieckie
poniedziałku do piątku -11.00-17.00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 22 403 78 72
Tel. +48 517 459 418
Fundacja oferuje zajęcia z języka polskiego i angielskiego w niskich cenach oraz różnego rodzaju szkolenia dla cudzoziemców (np. z zakładania działalności gospodarczej) i projekty integracyjne (np. wspólne gotowanie i czytanie).
Read more >Show details >

Celem fundacji jest działania na rzecz zbliżania kultur i wspieranie promocji Regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz tworzących go krajów. Fundacja prowadzi punkt pomocy prawnej, gdzie dyżurujące osoby pomagają zgłaszającym się w  cudzoziemcom kwestiach związanych w dużej mierze z legalizacją pobytu i pracy, oferuje wsparcie w rozpoczęciu dzielności gospodarczej, postępowaniach przed Urzędem Skarbowym oraz doradztwo zawodowe i wsparcie w sprawach w  konsulatach polskich za granicą oraz konsulatach zagranicznych w Polsce.  Prowadzi także kursy języka polskiego i angielskiego oraz wiele projektów mających na celu integrację cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

Projekt Migracja i Integracja w Praktyce Ciąg Dalszy Nastąpi! ma na celu kontynuację działalności stałego punktu doradczego w kwestiach związanych w dużej mierze z legalizacją pobytu i pracy. Działaniem skierowanym na aktywizację migrantów i ich pracodawców jest też konkurs ?Przygody cudzoziemców na polskim rynku pracy,? który zachęca do opisywania doświadczeń cudzoziemców na polskim rynku pracy. Kontakty interpersonalne cudzoziemców i Polaków będą miały okazję rozpocząć się dzięki akcji ?Czym chata bogata! ? obiad (nie tylko) polski?.

Fundacja Refugee.pl

ul. świderska 113A/20
03-128 Warszawa
Polska
woj. mazowieckie
Działanie na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce i za granicą; działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego,
Read more >Show details >

 

Obszary działania Fundacji to:

zapobieganie przejawom nietolerancji, dyskryminacji i rasizmowi oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności zarówno w Polsce i za granicą; przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, ekonomicznej i systemowej grup szczególnego ryzyka;

niesienie pomocy humanitarnej w Polsce i za granicą;

wspieranie, upowszechnianie i propagowanie działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej oraz promującej Polskę, jej tradycje, kulturę, twórców i dorobek artystyczny;

wspieranie wolontariatu i postaw obywatelskich.

W roku 2016 Fundacja rozpoczęła realizację dwóch projektów "Refugee.5" oraz "Lotni prawnicy" W ramach projektów będą prowadzone kursy orientacji w społeczeństwie, spotkania informacyjno-edukacyjne, przedszkola i świetlice dla dzieci. Pracownicy fundacji będą udzielać także porad prawnych w ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku.
 

Fundacja Refugee.pl

ul. Bracka 23/51
00-028 Warszawa


woj. mazowieckie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 22 121 20 00
Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w styczniu 2015 roku. Po 22 latach działalności Centrum, Zarząd PAH zdecydował o zamknięciu i zakończeniu wszystkich jego działań. W związku z tym powołano nową organizację, która przejęła know-how, doświadczenie oraz dotychczas realizowane przez Centrum projekty i działania.
Read more >Show details >


Fundacja zajmuje się między innymi pomocą integracyjną i prawną dla uchodźców, migrantów i repatriantów, prowadzeniem badań oraz działaniami informacyjnych na temat zjawiska uchodźstwa i migracji.
Fundacji przede wszystkim skupia się na:


1.    działaniach na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce i za granicą;
2.    działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i otwartego, zapobieganiu przejawom nietolerancji, dyskryminacji i rasizmowi oraz propagowaniu postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności zarówno w Polsce i za granicą;
3.    przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej, ekonomicznej i systemowej grup szczególnego ryzyka;
4.    niesieniu pomocy humanitarnej w Polsce i za granicą;
5.    wspieraniu, upowszechnianiu i propagowaniu działalności kulturalnej, naukowej, oświatowej oraz promującej Polskę, jej tradycje, kulturę, twórców i dorobek artystyczny;
6.    wspieraniu wolontariatu i postaw obywatelskich;
7.    zwiększaniu świadomości społeczeństwa przyjmującego na temat zjawiska przymusowej migracji i migracji.
Fundacja Polskie Forum Migracyjne

woj. mazowieckie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Na stronie Fundacji znajduje się Infolinia Migracyjna - serwis informacyjny dla cudzoziemców przebywających legalnie w Polsce.
Read more >Show details >

Fundacja prowadzi projekt: Jestem Mamą w Polsce, który polega na prowadzeniu międzykulturowych szkół rodzenia dla cudzoziemek, które w Polsce spodziewają się dzieci, oraz grup wsparcia dla kobiet po porodzie, a także przygotowaniu szkoleń dla polskich położnych pracujących z cudzoziemskimi pacjentkami. W ramach projektu zaplanowane są trzy edycje szkoły rodzenia, każda obejmująca pięć spotkań a także dwie edycje dwudniowych warsztatów dla położnych. W ramach projektu powstaną publikacje dla obu grup: cudzoziemek oczekujących dziecka oraz polskiego personelu medycznego.
Projekt trwa do czerwca 2015 roku
Program wsparcia rodzin ponad granicami - program szkoleniowy. Projekt zakłada organizację cyklu  organizacji, które pomagają rodzinom międzykulturowym w różnych krajach. Działania zakładają jedno z siedmiu spotkań w Polsce, poświęcone  relacjom między zawieraniem małżeństw a legalizacją pobytu małżonka-cudzoziemca.
Projekt trwa do 30 czerwca 2015 r.

Szkoła Integracji Międzykulturowej, w ramach projektu zostaną przygotowane Szkolenia dla psychologów i pedagogów z kompetencji międzykulturowych, warsztaty międzykulturowe w szkołach , oraz publikacja zawierająca dobre praktyki i wskazówki dla psychologów i pedagogów ze szkół kształcących dzieci pochodzące z różnych kultur.
Projekt trwa do czerwca 2014 roku

Migroteka 2, projekt pozwoli na wyposażenie 16 bibliotek w Polsce w publikacje na temat migracji i międzykulturowości, a w części bibliotek dodatkowo prowadzone będą warsztaty międzykulturowe. Więcej informacji, w tym adresy bibliotek oraz lista dostępnych tytułów na stronie fundacji.
Projekt potrwa do 31 grudnia 2014 r.

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2 -  to kontynuacja projektu, który składa się z różnorodnych działań informacyjnych i poradniczych. Zadaniem PFM w tym projekcie (prowadzonym w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej) jest udzielanie cudzoziemcom informacji na temat ich praw i obowiązków w Polsce.
Projekt trwa do 31 grudnia 2014 roku

Moja kariera w Polsce Projekt skupia się na zwiększeniu wiedzy i umiejętności cudzoziemców w zakresie podejmowania legalnej pracy w Polsce, otwierania i prowadzania w Polsce własnej firmy. W ramach projektu zostanie wydany także przewodnik informacyjny dla cudzoziemców ?Pracuj w Polsce?. W ramach zaplanowanych działań zostaną uruchomione także konsultacje z doradcą prawnym, doradcą zawodowym oraz ekspertami ds. samozatrudnienia i ds. księgowości oraz szkolenia ?Ja na polskim rynku pracy? , ?Moja firma w Polsce? i szkolenia adaptacyjno-motywacyjne.
Projekt potrwa do czerwca 2015 r.

Od tolerancji do integracji
Projekt zakłada działania na kilku poziomach. Dla dzieci: organizacja  międzykulturowych warsztatów w szkołach, w których uczą się razem dzieci polskie i cudzoziemskie, dla dziennikarzy: Grupa dziennikarzy będzie mogła prześledzić drogę uchodźców w Polsce począwszy od granicy. Indywidualnym dziennikarzom oferujemy spotkania z ekspertami i możliwość odwiedzenia ośrodka dla cudzoziemców. Lokalne środowiska ?Liderzy tolerancji:  strażnicy miejscy, nauczyciele, pracownicy administracji, wójtowie, sołtysi, harcerze, wolontariusze- wszyscy dla których budowanie tolerancji w swoim środowisku jest ważne, z tymi osobami odbędą się spotkania informacyjne.
Projekt potrwa do lipca 2015 r.

Fundacja Ocalenie

ul. Koszykowa 24, lok 1 (I piętro)
00-553 Warszawa


woj. mazowieckie
http://fundacjaocalenie.org.pl/stara_strona/
8.00 - 19.00 (poniedziałek - czwartek)
9.00-18.00 (piątek)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 22 828 04 64
Fax 22 828 50 54
Do Fundacji Ocalenie można zwrócić się po bezpłatną poradę psychologiczną, zawodową i prawną
Read more >Show details >

Do Fundacji Ocalenie można zwrócić się po:

 • bezpłatną poradę psychologiczną,
 • prawną,
 • skorzystać z pomocy doradcy zawodowego,
 • zapisać się na kurs języka polskiego,
 • spotkać się z mediatorem kulturowym.

Ponadto Pracownicy Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomogą:

 • w znalezieniu mieszkania do wynajęcia,
 • w sprawach urzędowych i prawnych,
 • w kontaktach z urzędami i instytucjami: PESEL, NIP, rejestracja w Urzędzie Pracy,
 • w kontaktach z personelem medycznym (kontakt z lekarzem, szpitalem),
 • w sprawach dotyczących wychowania dzieci i trudności w związkach,
 • w kontaktach ze szkołami i uczelniami

  Fundacja prowadzi wiele działań integracyjnych, organizuje spotkania i wydarzenia publiczne mające na celu zrozumienie różnic kulturowych.

  Z POMOCY MOŻNA SKORZYSTAĆ W JĘZYKU:
 • angielskim,
 • arabskim,
 • czeczeńskim,
 • francuskim,
 • gruzińskim,
 • polskim,
 • rosyjskim.DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE: wtorki w godzinach 15.00-19.00, czwartki od 8.00 do 12.00 oraz piątki od 9:00 do 13:00.

DORADZTWO ZAWODOWE: wtorki w godzinach 12:00-19:00 i środy w godzinach 8:00 - 13:00.

DORADZTWO PRAWNE: poniedziałki w godzinach 8:00 -13:00, środy  od 9:00 do 18:00 i czwartki od 14:00 do 19:00.

Fundacja prowadzi Program nauki języka polskiego: trzy edycje kursów rocznie, jednorazowo pomiędzy 20 – 30 grup (250 – 400 uczestników), dodatkowe kursy słownictwa specjalistycznego i przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych.Pozostałe stale działania:
•    Wolontariat wspierający działania integracyjne, pomocowe i edukacyjne skierowane do uchodźców i imigrantów
•    Integracyjne wydarzenia kulturalne
•    Pomoc interwencyjna w tym zapewnienie kilkudniowego noclegu, wyżywienia i pomocy rzeczowej,
•    Pomoc rzeczowa

 

Fundacja Instytut Innowacji

ul. Miedziana 11 lok. 4
00-835 Warszawa


woj. mazowieckie
http://ii.org.pl
poniedziałek - piątek - 9:00- 17:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 22 654 64 35
Tel. 0 502 096 593
Organizacja prowadzi kursy języka polskiego, warsztaty i spotkania na temat Polski i obowiązującego prawa.
Read more >Show details >

W ramach projektu organizowane są także zajęcia NA START, w ramach których organizowane są lekcje języka polskiego spotkania poświecone podstawom wiadomościom o Polsce, takim jak system oświaty, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Obecnie organizacja prowadzi projekt „Trzy modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce”. Jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród osób pochodzących spoza krajów Unii Europejskiej, a przebywających na terytorium Polski.

Program obejmuje bezpłatne kursy:

– języka angielskiego,

– języka polskiego

– e-marketingu,

– kadry i płace.

Fundacja Inna Przestrzeń

ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32
00-029 Warszawa
(wejście od podwórza: z Pasażu "Italia", IV piętro)woj. mazowieckie
poniedziałek - piętek - 9:00 - 17:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 (0) 22 299 04 29
Tel. +48 539 091 100
Jednym z licznych projektów prowadzonych przez Fundacje jest m.in. projekt Miejskie Polityki Migracyjne
Read more >Show details >

 Fundacja od lat prowadzi portal Kontynent Warszawa ? Warszawa Wielu Kultur, który informuje o wielokulturowości i jej rożnych przejawach w stolicy.

Jednym z licznych projektów prowadzonych przez Fundacje jest  m.in. projekt Miejskie Polityki Migracyjne,  w którym organizowane są  fora robocze dające  możliwość wymiany lokalnych doświadczeń, udział zagranicznych ekspertów. Spotkania te mają za zadanie także doprowadzić do wypracowania narzędzi monitorowania i tworzenia ofert migracyjnych miast, wsparcia lokalnych platform działania na rzecz integracji imigrantów oraz zwiększania partycypacji imigrantów w podejmowanie dotyczących ich decyzji. W ramach projektu wsparta zostanie debata publiczna na temat nadania praw wyborczych niektórym imigrantom - najpełniejszego wyrazu integracji i partycypacji w demokratycznym procesie podmiotowe współuczestniczenia w życiu publicznym. Zainicjowana zostanie pilotażowa przestrzeń Centrum Wielokulturowego w Warszawie wyposażona w materiały informacyjne.
Fundacja dla Somalii

ul. Bracka 18/63
00-028 Warszawa
woj. mazowieckie
http://fds.org.pl/
poniedziałek - piątek - 9:00 -17:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 22 658 04 87
Tel. 607 858 868
Fax 48 22 658 13 88
Read more >Show details >

Fundacja prowadzi punkt wsparcia dla migrantów, w ramach którego oferuje cudzoziemcom bezpłatne porady prawne, wsparcie asystentów międzykulturowych, porady dotyczące rynku pracy oraz bezpłatne lekcje języka polskiego.

Fundacja prowadzi także projekty w obszarze pomocy rozwojowej dla Afryki.

Caritas

ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
woj. mazowieckie
http://www.caritas.pl/
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 22 3348500
Tel. 22 3348585
Fax 22 3348558
Caritas Polska wspiera osoby osób ubiegające się lub posiadające ochronę międzynarodową.
Read more >Show details >

Caritas Polska  wspiera osoby  osób ubiegające się lub posiadające ochronę międzynarodową. Oprócz pomocy prawnej i socjalnej, udziela także specjalistycznego wsparcia psychologicznego  dla w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

AZJA Centrum Wymiany Kulturowej

AZJA Centrum Wymiany Kulturowej to Fundacja działająca na rzecz integracji społeczności azjatyckiej zamieszkującej Gminę Lesznowola.
Read more >Show details >Fundacja swoją działalność rozpoczęła od czerwca 2015 roku. Działania skupiałja się głównie na wspieraniu  integracji społeczności azjatyckiej w Gminie Lesznowola z Polakami.
Fundacja regularnie prowadzi lekcje języka polskiego dla cudzoziemców, warsztaty akulturacyjne dla dzieci cudzoziemskich, a także warsztaty międzykulturowe i spotkania integracyjne.
Misją Centrum jest wsparcie zarówno uczniów cudzoziemskich jak i ich szkoły, do której uczęszczają.Punkt Informacjny - Dworzec Zachodni PKS

Dworzec Zachodni w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 144woj. mazowieckie
https://dworzeconline.pl/info/strefa-pasazera/aktualnosci/stoisko-informacyjne-dworzec-zachodni
- Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 19 (w zależności od dostępności wolontariuszy godziny pracy mogą ulec skróceniu)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 22 428 27 86
Punkt informacyjny stanowić ma odpowiedź na potrzeby informacyjne cudzoziemców odwiedzających dworzec, zwłaszcza tych pochodzących z Ukrainy. Osoby te zazwyczaj nie mają dostępu do informacji o warunkach pobytu i pracy w Polsce, stając się łatwym celem dla nieuczciwych
pośredników i pracodawców.
Read more >Show details >


Coraz większy napływ cudzoziemców do Polski sprawia, że Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia razem z Agencją EWL podjęli inicjatywę wsparcia oraz pomocy osobom przyjeżdżającym do Polski. Dworzec Zachodni ze względu na swoje funkcje i położenie jest punktem gromadzenia się dużej ilości obywateli państw ze wschodniej granicy.

W punkcie są udzielane informacje o prawach, obowiązkach i możliwościach jakie stoją przed migrantami, są również dostępne materiały informacyjne, broszury oraz ulotki.

Punkt jest czynny od 1 lipca 2015 r.


- Punkt jest prowadzony w 3 językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Multiocalenie

ul. Słomińskiego 1 lok. 15
00-204 Warszawa
woj. mazowieckie
poniedziałek-piątek - 9:00-17:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 (22) 435 80 94
Fax +48 (22) 435 80 95
Fundacja Multiocalenie pomaga w kontaktach z polskimi urzędami, służbą zdrowia, ze szkołami, w kwestiach prawnych, w trudnych sytuacjach osobistych i rodzinnych.
Read more >Show details >

 W ofercie Fundacji są:
Kurs języka polskiego dla kobiet-cudzoziemek oraz spotkania kulturalno integracyjne. Fundacja zapewnia zajęcia integracyjno-rozwijające dla dzieci w naszej świetlicy.

Pomoc udzielana jest w językach: Ukraińskim, uzbeckim, angielskim, czeczeńskim, francuskim, gruzińskim, polskim, rosyjskim W fundacji dyżury pełnią: mentor uchodźców, mediator kulturowy, prawnik, psycholog, doradca zawodowy.

Instytut Spraw Publicznych

ul. Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawawoj. mazowieckie
http://www.isp.org.pl
 Instytut Spraw Publicznych Instytut Spraw Publicznych Instytut Spraw Publicznych
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 22 556 42 60
Fax 22 556 42 62
Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) prowadzi badania i analizy.
Read more >Show details >

ISP swoją działalność rozpoczął w 1995 roku. Od tego czasu eksperci ISP wypracowali szereg ekspertyz i rekomendacji dotyczących życia publicznego.

Wyniki projektów badawczych dostępne są w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.

Instytut ma także wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sytuacji migrantów w Polsce, integracji, polityki migracyjnej oraz dyskryminacji.

Projekt: Prawnicy na rzecz uchodźców V, prowadzony przez szereg organizacji pozarządowych (Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP),  Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Klinika Prawa UW,  Fundacja Polskie Forum Migracyjne), w zakresie jego działań uruchomiono poradnictwo prawne dla cudzoziemców oraz pomoc o charakterze socjalnym, doradczym i językowym osobom, które ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy lub uzyskały w Polsce jedną z form ochrony międzynarodowej.


Informacje o aktualnie prowadzonych projektach znajdziesz tutaj: Instytut Spraw Publicznych

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa

woj. mazowieckie
poniedziałek - piątek 9:00-17:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (+48 22) 5389103
Fax (+48 22) 5389140
Organizacja prowadzi Infolinię dla migrantów
Read more >Show details >Organizacja prowadzi Infolinię dla migrantów, poprzez którą można uzyskać poradę w zakresie praw i obowiązków migrantów związanych z wjazdem i legalizacją pobytu w Polsce, pracą, edukacją, czy też zdrowiem.
Infolinia działa pod numerem telefonu (0)22 490 20 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.